เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลุ่มศิลปบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลลีย์ กนกวิจิตร

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มศิลปบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2533, หน้า 10-23.

รายละเอียด / Details:

จะเห็นได้ว่ากลุ่มศิลปบำบัดนี้ ง่ายต่อการนำไปใช้ และเหมาะสมสำหรับพยาบาลซึ่งไม่ค่อยมีพื้นฐานความรู้ในการแปลผลงานแต่จะให้ผู้ป่วยเล่า ผลงานของตนเองและพยาบาลจะพูดคุย หรือซักถาม คล้ายทำจิตบำบัด ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อให้ผู้ป่วยแสดงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกได้ มากขึ้นช่วยให้พยาบาลได้ข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัยการพยาบาล วางแผนการพยาบาล และให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: กลุ่มศิลปบำบัด, ผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น, พยาบาล, วินิจฉัยการพยาบาล, ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก, วางแผนการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มกิจกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2533

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000000155

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ไทย

Category: บทความฟื้นวิชา