เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัดเขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

ผู้วิจัย/Authors: ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัดเขตบางรัก กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2543, หน้า 231-240.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน แออัดเขตบางรัก กรงุเทมพมหานคร ใช้กรอบแนวคิดจาก PRECEDE-PROCEED Model ในกลุ่มปัจจัยนำ ตัวอย่างประชากรที่ศึกษา 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ม่ค่าความเชื่อมั่น .90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรบาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน Mann-Whitney U test/ Kruskal H test ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก คือการไม่ดี่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ระดับดีได้แก่ การบริโภคอาหาร การไม่สูบบุหรี่ การจัดการกับความเครียด พฤติกรรมสุขภาพที่มีระดับไม่เหมาะสมได้แก่ การออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี ปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลางทั้ง 4 ปัจจัย คุณลักษณะด้านประชากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ อาชีพ รายได้ครอบครัว ศาสนา (p<.05) ปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (p<.001) ค่านิยมทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับปานกลาง (rs=0.612) ความรู้และเจตคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (p<.05) ในทิศทางลบระดับต่ำ (rs=-0.159, -0.104 ตามลำดับ) ส่วนปัจจัยด้านความเชื่อ/การรับรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (p=.150) จากผลการศึกษาควรดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนแออัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดทำโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพควรคำนึงถึงความแตกต่างของอาชีพ รายได้ครอบครัวและศาสนา และมีมาตรการสร้างเสริมค่านิยมทางสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป
click here cheat on husband what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair

Keywords: พฤติกรรมสุขภาพ, ชุมชน ชุมชนแออัด, เครีียด, การรับรู้, การจัดการกับความเครียด, การออกกำลังกาย, เจตคติ, พฤติกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลิดสิน

Code: 0000000144

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ