เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด ขณะเจ็บครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: จรวยพร สุภาพ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด ขณะเจ็บครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอด

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2540, หน้า 403-413.

รายละเอียด / Details:

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อความรู้เกี่ยวกับการคลอด ความวิตกกังวลและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขณะเจ็บครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ หญิงครรภ์แรก อายุ 20-34 ปี สถานภาพสมรสคู่ และอยู่กินกับสามี อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ ทารกท่าปกติ ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 ราย โดยการจับคู่ให้มีระดับการศึกษาและอาชีพคล้ายคลึงกัน กลุ่มทดลองจะได้รับการเตรียมเพื่อการคลอดในรูปแบบที่กำหนด กลุ่มควบคุมจะได้รับการเตรียมเพื่อการคลอดตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2532 ผลการทดลองพบว่า หลังการทดลองหญิงครรภ์แรกที่ได้รับการเตรียมเพื่อการคลอดตามรูปแบบที่กำหนด มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการคลอดมากขึ้น คะแนนความวิตกกังวลลดลง และพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขณะเจ็บครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอดเหมาะสมกว่าหญิงครรภ์แรกที่ได้รับการเตรียมเพื่อการคลอดตามรูปแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ดังนั้นแสดงว่า การเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดตามรูปแบบที่กำหนดมีประสิทธิผลในการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการคลอด ลดความวิตกกังวลและส่งเสริมพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขณะเจ็บครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอดเหมาะสมกว่าการเตรียมหญิงครรภ์เพื่อการคลอดตามรูปแบบปกติ
cheater marriage affairs go
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด, พฤติกรรม, ภาวะเครียด, ความวิตกกังวล, การพยาบาล ลดความวิตกกังวล, เครียด, พยาบาล, การเตรียมหญิงครรภ์แรก, การคลอด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหมิดล

Code: 0000000138

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ