เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤติ

 

ผู้วิจัย/Authors: เกลียวพันธ์ ชินเมธีพิทักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2539, หน้า 35-41.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของญาติผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 90 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสำรวจตามความต้องการของญาติในภาวะวิกฤติของมอลเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความต้องการลดความวิตกกังวล ความต้องการข้อมูล ความต้องการกใกล้ชิดผู้ป่วย ความต้องการกำลังใจและการระบายความรู้สึก และความต้องการส่วนบุคคล โดยมีความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าในความต้องการ 6 ด้าน ญาติให้ระดับความสำคัญมากที่สุดในด้านความต้องการลดความวิตกกังวล รองลงมาได้แก่ ความต้องการข้อมูล ความต้องการมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วย ความต้องการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ส่วนความต้องการใน 2 อันดับสุดท้าย คู่สมรสให้ความสำคัญของความต้องการกำลังใจและ การได้ระบายความรู้สึกมากกว่าความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งจะแตกต่างจากญาติที่เป็นบิดา มารดา และบุตร สำหรับบุคคลที่ตอบสนองความต้องการของญาตินั้น พบว่าพยาบาลเป็นบุคคลที่ตอบสนองความต้องการของญาติได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.8 จากการตอบสนองความต้องการที่ญาติได้รับทั้งหมดร้อยละ 66.8.
link husband cheated why women cheat on husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
wife cheaters website open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: ภาวะวิตกกังวล, วิกฤติ, ความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤติ, หอผู้ป่วยหนัก, ภาวะวิกฤติ, ความต้องการข้อมูล, ความวิตกกังวล, พยาบาล, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Code: 0000000132

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ