เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

 

ผู้วิจัย/Authors: สุปราณี แพร่ภิญโญ

ชื่อเรื่อง/Title: กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 88

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ ผลที่ได้ ทุกคนในครอบครัวได้แสดงความคิดเห็น ทำให้ครอบครัวได้พูดคุยอยู่ใกล้ชิดกับลูก และเข้าใจพฤติกรรมของลูกได้ดียิ่งขึ้น
read go married and want to cheat
spy phone free download android spy apps free texting spyware
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ครอบครัว, ครอบครัวสัมพันธ์, กิจกรรม, สุขภาพจิต, สุขภาพจิตครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000016

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต