เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ต้นเหตุความเครียด ระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วิจัย/Authors: รุ่งทิพย์ โพธิ์ชุ่ม

ชื่อเรื่อง/Title: ต้นเหตุความเครียด ระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2544, หน้า 14-27

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นเหตุความเครียด ระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดในนักศึกษาพยาบาล โดยเปรียบเทียบตามชั้นปีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดสำหรับคนไทยโดยสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ แบบสอบถามต้นเหตุความเครียด และแบบสอบถามวิธีเผชิญความเครียดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79, 0.77 และ 0.71 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ การทดสอบค่าไคสแควร์ (X2-test) และ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลการศึกษา พบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีต้นเหตุความเครียดจากการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากที่สุด และมีความเครียดในระดับเครียดน้อยมากที่สุด ส่วนวิธีเผชิญความเครียดที่ใช้บ่อยที่สุดคือการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหาและการยอมรับตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบตามชั้นปี พบว่ามีต้นเหตุความเครียดด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ สัมพันธภาพกับเพื่อน และหอพัก แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า มีต้นเหตุความเครียด ด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและหอพัก รวมทั้งระดับความเครียด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต้นเหตุความเครียดที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกระดับความเครียดมากที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2) และด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (ชั้นปีที่ 3 และ4) สรุป นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำจะมีความเครียดสูง จึงควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อช่วยลดความเครียด โดยอาจส่งเสริมให้นักศึกษา ใช้วิธีเผชิญความเครียดที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters go open
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
why do husband cheat link when married men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ต้นเหตุความเครียด, ระดับความเครียด, เครียด, ภาวะเครียด, วิธีเผชิญความเครียด, นักศึกษาพยาบาล, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000000131

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ