เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัดและติดตามประเมินผลหลังผ่าตัดของผู้ใช้บริการผ่าตัดศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: หิรัญญา ศรีศักดิ์พงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัดและติดตามประเมินผลหลังผ่าตัดของผู้ใช้บริการผ่าตัดศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2546, หน้า 30-38.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัดและติดตามประเมินผลหลังผ่าตัดของผู้ใช้บริการผ่าตัดศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยสามัญและหน่วยบำบัดพิเศษศัลยศาสตร์ ชั้น 5 จำนวน 9 แห่ง ส่งแบบสำรวจไป 77 ใบ เก็บได้จำนวน 44 ใบ คิดเป็นร้อยละ 57.14 สำรวจระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2545-30 กันยายน 2545 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บข้อมูลโดยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ การสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจกับการเยี่ยมก่อนผ่าตัดและติดตามประเมินผลหลังผ่าตัดมากถึงมาก ร้อยละ 95.45 ระดับปานกลางร้อยละ 4.55 ระดับน้อยถึงน้อยที่สุดไม่มี ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนมากที่มีความพึงพอใจในการเยี่ยมก่อนผ่าตัด และติดตามประเมินผลหลังผ่าตัด ดังนั้นจากผลการสำรวจนี้จึงขอเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับปรุงการเยี่ยมก่อนผ่าตัดและติดตาม ประเมินผลหลังผ่าตัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น และในอนาคตผู้รับบริการต้องการที่จะกลับมาใช้บริการอีก
why most women cheat signs of infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
most women cheat women affair married men cheat

Keywords: ความพึงพอใจ, การเยี่ยมก่อนผ่าตัดและหลังการผ่าตัด, ความพึงพอใจ, บริการ, สุุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000000128

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ