เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้สำเร็จการสึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรัณยา โฆสิตะมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้สำเร็จการสึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546, หน้า 44-45.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมรวมทั้งอำนาจการทำนายของปัจจัยพื้นฐานบางประการ และบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2542 จำนวน 252 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลของ รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ (2540) และแบบสอบถามพฤติกรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของชุมศรี ชำนาญพูด (2536) วิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันํ์พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลและพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับสูงและปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อาชีพของบิดมารดา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา ลำดับการเกิด ลำดับการเลือกเข้าศึกษา และบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลไม่สามารถทำนาย พฤติกรรมจริยธรรมได้
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse cheat husband
cheaters wife affair read
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married men affairs go reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
percent of women that cheat click how to spot a cheater
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: บุคลิกภาพความเป็นพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล, พยาบาล, พฤติกรรม, บุคลิกภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000000126

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ