เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล

 

ผู้วิจัย/Authors: กนกวรรณ ทาสอน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 240-241. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2544 จำนวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คนกลุ่มควบคุม 15 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้รับการเข้ากลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่นร่วม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นกลวิธีในการจัดกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มทดลองเข้าร่วมกลุ่ม 6 ครั้ง ในเวลา 2 วัน ผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกภาวะสุขภาพ แบบฝึกหัดการฝึกผ่อนคลายความเครียดประจำวัน แบบวัดความวิตกกังวลตามแนวคิดของ Speiberger (1987) ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นซ้ำกับผู้ป่วยโรควิตกกังวลที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 30 คน แบบวัดความวิตกกังวลขณะปัจจุบันได้ค่าความเที่ยง .82 ส่วนแบบวัดความวิตกกังวลประจำตัวได้ค่าความเที่ยง .74 แผนการทำกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 1 เดือน วิเคราะหืความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวลระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลองระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ The Mann-Whitney U test และในกลุ่มเดียวกีนโดยใช้สถิติ The wilcoxon matched-pairs singed-ranks test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนำมาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลขณะปัจจุบันของผู้ป่วยฌรควิตกกังวลลดลงภายหลังได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ส่วนความวิตกกังวลประจำตัวไม่มีความแตกต่างกัน และภายหลังการทดลองความวิตกกังวลขณะปัจจุบันและความวิตกกังวลประจำตัวของผู้ป่วยโรควิตกกังวลที่ไม่ได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไม่มีความแตกต่างกัน และผู้ป่วยโรควิตกกังวลกลุ่มที่ได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความวิตกกังวลขณะปัจจุบันน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ส่วนความวิตกกังวลประจำตัว พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เนื้อหาการทำกลุ่มพบว่ากลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ในหลายประเด็น คือ เรียนรู้และเข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยของตนเอง มีการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการเผชิญปัญหาและมีการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมหลากหลายขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้นว่าตนสามารถบรรเทาอาการของโรควิตกกังวลได้โดยพึ่งพายาน้อยลง นอกจากนี้กระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดผลการบำบัดที่สำคัญคือ ความคิดเห็นที่เหมือนกันของชีวิต การให้ข้อมูลและความเกื้อกูลกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล ส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมโดยลดการพึ่งพายาคลายกังวล และเนื่องจากข้อจำกัดในการวิจัยคือกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อย มีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยและการติดตามประเมินผลสั้น อาจมีตัวแปรภายนอกที่อาจมีผลต่อผลการทดลองได้ จึงควรมีการพัฒนาแผนการทำกลุ่มอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
read go married and want to cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
why married men have affairs click married men cheat with men
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: กลุ่มการเรียนรู้, โรควิตกกังวล, พฤติกรรม, พฤติกรรมบำบัด, กลุ่มกิจกรรม, แบบวัดความวิตกกังวล, วิตกกังวล, เครียด, ความเครียด, การพยาบาล สุขภาพจิต จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

Code: 000000124

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต