เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การปรับพฤติกรรม : กรณีศึกษาเด็กถูกทารุณกรรม 1 ราย

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: การปรับพฤติกรรม : กรณีศึกษาเด็กถูกทารุณกรรม 1 ราย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 237. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยได้บ่งชี้ว่าการที่เด็กถูกทิ้ง จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว เด็กมีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้มีพฤติกรรมและอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง และกลายเป็นผู้กระทำทารุณกรรมต่อไปเอง ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมของเด็กที่มีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวรุนแรงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เบื้องต้นไม่ว่าเด็กจะแสดงออกทางคำพูดหรือการกระทำ ซึ่งพฤติกรรมนี้พบได้บ่อยในเด็กที่มีประวัติถูกทารุณกรรม และพบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมข่มขู่คนอื่นนั้นจะส่งผลให้เด็กอื่นๆ หวาดกลัว ไม่เล่นด้วย ทำให้เด็กไม่มีเพื่อนคบหาสมาคม ขาดทักษะทางสังคม ตัวเด็กเองจะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า โดดเดี่ยว เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมีผลกระทบทางลบ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม สังคมยอมรับ และสามารถใช้วิธีการนี้ ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในชีวิตประจำวันต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับตัวการข่มขู่ในเด็กถูกทารุณกรรม วิธีการศึกษา ศึกษาจากกรณีศึกษา 1 ราย ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1. สร้างสัมพันธภาพให้เกิดความไว้วางใจ 2. สำรวจปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย และอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมขุ่มขู่ กับเรื่องผลกระทบจากการถูกทารุณกรรม และความจำเป็นที่ดีกับผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ชี้ประเด็นให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ Subject สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการฝึกฝนทักษะต่างๆ (ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นของ Subject ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น) 3. มอบหมายการบ้านให้ Subject ไปทำคือ 1) สำรวจตนเองเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกก่อนพูด ถ้ามีอารมณ์โกรธให้เตือนตนเองว่าไม่ควรทำร้ายใคร/ไม่ควรที่จะพูดตะคอก/ขู่ใคร นอกจากเตือนตนเองแล้วให้ฝึกทักษะการแสดงอารมณ์โกรธ เรียนรู้ที่จะสัมผัสอารมณ์โกรธควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะควบคุมการแสดงออกให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 2) ฝึกทักษะการสื่อสารบอกความต้องการแทนคำพูดการขุ่มขู่ เช่น "พี่อยากทานขนม น้องช่วยแบ่งหน่อยได้ไหม" เน้นให้เด็กบอกความรู้สึกและบอกความต้องการ 3) ฝึกการกล้าเผชิญกับความจริง ฝึกทักษะการกล้าแสดงออก โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีการแสดงออกอย่างธรรมชาติมากที่สุด ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ด้วยวิธีทางบวก (ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง เช่น "หนูแอบหยิบขนมในตู้เย็นโดยที่แม่ๆ ไม่เห็น หนูรู้สึกเสียใจที่ทำหย่างนั้น ต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีก"
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women who cheated read looking for affair
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: เด็ก, พฤติกรรมบำบัด, ทารุณกรรมเด็ก, พฤติกรรมก้าวร้าว, เด็กถูกทิ้ง, เด็กถูกทารุณกรรม, การปรับตัว, พฤติกรรม, จิตเวช, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, สร้างสัมพันธภาพ, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000123

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต