เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแบบวัดความเครียดในคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบวัดความเครียดในคนไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2543 หน้าที่ 237-250.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาการพัฒนาแบบวัดความเครียดในคนไทย เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีประสิทธิภาพในเชิงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และอำนาจการจำแนก วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษานำร่องจำนวน 60 ราย และกลุ่มตัวอย่างสำรวจจำนวน 800 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแยกเป็น กลุ่มคนปกติ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช เครื่องมือวัดความเครียดที่พัฒนาขึ้นสร้างตามความหมายของความเครียดซึ่งประกอบด้วยความรู้สึกในเชิงลบและเชิงบวก ผลการศึกษา พบว่าแบบวัดที่ทำการพัฒนาขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกระหว่างคนปกติและกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตเวชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีความตรงเชิงโครงสร้างจำแนกออกเป็น 2 ด้านคือ กลุ่มความรู้สึกในเชิงลบ และกลุ่มความรู้สึกเชิงบวก ความเที่ยงตรงแบบแอลฟาของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .84 โดยมีค่าความเที่ยงด้านความรู้สึกเชิงลบและบวกเป็น .83 และ .86 ตามลำดับ ความเที่ยงตรงแบบแบ่งครึ่งของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .88 โดยมีค่าความเที่ยงด้านความรู้สึกเชิงลบและบวกเป็น .85 และ .91 ตามลำดับ สรุป แบบวัดความเครียดที่ทำการพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และอำนาจจำแนกในการใช้ค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนไทย
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat

Keywords: การพัฒนา แบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย, แบบวัด, ความเครียด, เครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10700

Code: 0000158

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ