เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สมเกียรติ ภิยโยทัย

ชื่อเรื่อง/Title: การปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 22 ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2540, หน้า 337-341.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลภาวะเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 638 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบวัดทัศนคติ ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 23.67 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ในภาวะเสี่ยง ค่าเฉลี่ยของทัศนคติเท่ากับ 3.34 เมื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วดีขึ้นจากร้อยละ 83.5 เป็นร้อยละ 96.8 สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและการเคยดื่มสุราหรือสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ได้แก่ การมีเพื่อนสนิทติดยา การมีเพื่อนร่วมสถานที่พักติดยา และการมั่วสุมระหว่างเพื่อน
link unfaithful husband why women cheat on husbands
free abortion pill read when to get abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to catch a cheat open married men having affairs
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติด, นักเรียน, ทัศนคติ, แบบวัดทัศนคติ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000000119

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ