เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่.

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา ดอกแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่.

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 22 ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2540, หน้า 171-177.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยเฉพาะทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทักษะการปฏิเสธต่อรอง ีทักษะการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดแพร่ โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตศึกษาขององค์การอนามัยโลกและทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรามา ประยุกต์ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่ จำนวน 81 คน แบ่งเป็น 2 ห้อง โดยการจับฉลาก ห้องที่เป็นกลุ่มทดลองมีนักเรียน 40 คน (ชาย 4 คน หญิง 36 คน) และห้องที่เป็นกลุ่มควบคุมมีนักเรียน 41 คน (ชาย 4 คน หญิง 37 คน) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะข้อมูลทั่วไปคล้ายคลึงกัน เฉพาะกลุ่มทดลองจะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์จำนวน 3 ครั้ง การเก็บรวบรวมข้อมูลให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 3 ครั้ง (ก่อนการทดลอง 1 และ 4 สัปดาห์) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สถิติ student's t-test และ paired t-test ผลการทดลองพบว่าหลังการทดลอง 1และ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทักษะการปฏิเสธ ต่อรอง ทักษะการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) หากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ให้ความสนใจและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนด้วย
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women cheat on their husbands go why men cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ทักษะชีวิต, โรคเอดส์, เอดส์, ทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล , ทัศนคติ, ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, นักเรียนอาชีวศึกษา, สุขภาพจิต, นักเรียน, ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลวังชิ้น แพร่

Code: 0000000118

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ