เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: องุ่น พยุงธรรม

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 233. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

นโยบายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามให้ผู้ป่วยจิตเวชรักษาตัวในชุมชนให้มากที่สุด กรณีมีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลก็พยายามให้อยู่ในโรงพยาบาลในระยะเวลาสั้นที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและชุมชนโดยเร็ว แต่มักพบเสมอว่าผู้ป่วยทางจิตยังมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคทางสังคม การบำบัดทางสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยได้พัฒนาการปรับตัวเข้ากับสังคมได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น โรงพยาบาลศรีธัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้บริการรตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่รุนแรงซับซ้อน ดังนั้นกลุ่มงานการพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยตรง จึงจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย/ด้านจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลศรีธัญญา และให้ผู้ป่วยเรียนรู้การปรับตัวในสังคม รู้จักความสามัคคี และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โครงการจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีบุคลากรและผู้ป่วยแผนกชาย แผนกหญิง และแผนกฟื้นฟูฯ จำนวน 700 คน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย ขบวนพาเหรดของนักกีฬา และกองเชียร์ 3 สี คือ สีเขียว สีฟ้า และสีชมพู การประกวดเชียร์ลีดเดอร์/กองเชียร์/ขบวนพาเหรด/ผู้ถือป้าย และการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง เช่น วิ่งผลัดกระสอบ หนีบบอลกลางร่ม โยนบอลใส่ตะกร้า สาลิกาป้อนเหยื่อ และชักคะเย่อ การประเมินผลโครงการเก็บข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 84 และมีความต้องการให้จัดกิจกรรมทุกปี ร้อยละ 100 จากการสังเกตก่อนกำหนดงานในแต่ละแผนกมีการฝึกซ้อม เพลงเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ โดยมีบุคลากรพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงดูแล ในวันงานผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมขบวนพาเหรดผู้ป่วยบางคนที่นอนซึมบนเตียงสีหน้าซึมเศร้าไม่ยอมทำอะไร แต่เมื่อกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม โดยทำหน้าที่ถือป้าย เป็นต้น ขณะแข่งขันกีฬา กองเชียร์ตั้งใขเชียร์ร้องเพลงอย่างสนุกสนาน เพมื่อทีมของตนเองแพ้ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทีมที่ชนะก๋แสดงความดีใจ จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมโครงการผู้ป่วยทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้ร่วมงาน รู้สึกว่าโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับผู้ป่วย สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้ป่วยจิตเวช คือ บุคคลหนึ่งในสังคมเพียงแต่ขาดโอกาสบางอย่าง การจัดโอกาสและประสบการณ์ให้ผู้ป่วยเป็นสิ่งจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเหมือนคนอื่นทั่วไป
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
why do husband cheat link when married men cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
cheaters faithwalker.org all women cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: นโยบาย, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาล, ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย, โรงพยาบาลศรีธัญญา, บริการสุขภาพจิต, ฟื้นฟู, ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000121

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต