เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: งานบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในปี 2543-2546

 

ผู้วิจัย/Authors: ชนวน สัมปทาณรักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: งานบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในปี 2543-2546

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 232. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดนับเป็นกลุ่มงานที่มีปริมาณงานเป็นอันดับ 3-4 ในโรงพยาบาล การให้บริการผู้ป่วยสารเสพติด มุ่งเน้นกระบวนการ D-MAN Clinic (คลินิกคืนคนดีสู่สังคม) ผ่าน 3 กระบวนการ คือ D-TOX, D-BRAIN หรือล้างพิษ ล้างใจ ล้างสมอง การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชมีการให้ Card Hptline ในผู้ป่วย suicide (ฆ่าตัวตาย) เพื่อลดอัตราการทำซ้ำ มีคลินิกจิตเวชเด็กและคลินิกญาติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันพุธเช้า เพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ทั้งยังดำเนินการต่อให้มีคลินิกสำหรับเพื่อนข้าราชการ (หรือญาติ) ในวันพุธเช้าอีกด้วย สำหรับผู้ป่วยเน้นการเฝ้าระวังและป้องกันอาการทางจิต และสมองเสื่อมจากภาวะหยุดสุรา โดยอนุญาตให้พยาบาลสามารถ Consult จิตแพทย์ได้โดยตรง (นำแนวทางมาจากโรงพยาบาลระยอง นพ. ปราโมทย์ ชูดำ) มีการให้ Vitamin B1 เพื่อป้องกันปัญหาการเกิด Irreversibile damage ของ Brain ที่ทำให้เกิด Dementia และ Wernicks-Korsakoff ตามมา มีการมอบกิตติกรรมประกาศของที่ระลึกแก่วอร์เที่จัดบอร์ดมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต มีใบบันทึก อาการที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยให้ญาติกรอกเพื่อแพทย์จะได้รู้ประวัติที่ครบถ้วนขึ้นญาติมีโอกาสระบายความรู้สึก ในใบนั้นได้ สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) มีากการจัดตารางการนัดผู้ป่วยเพื่อลงจำนวนนัดตามวันให้เหมาะสม โดยมีใบนัดผู้ป่วยมารับการรักษาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานประสานกันทั้งยังทำใบเหตุผล การขาดนัดใหห็ผู้ป่วยหรือญาติกรอก เพื่อการ Re-education ถึงความสำคัญของการมาตามนัด และการรับประทานยาเพื่อการบำบัดรักษาต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงกระบวนการเหล่านี้ และมาตามนัดทุกเดือนโดยมีอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กิจกรรมอื่น ได้แก่ วิทยากรค่ายชุมชนบำบัดสารเสพติดให้คำแนะนำการดูแลสภาพจิตใจ การจัดกิจกรรมตามโครงการพ่อแม่สัมพันธ์ทำแผนร่วมกับทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการ CEO ให้การสนับสนุน โดยมี 3 ระยะคือ 1. เวทีพ่อแม่ 2. พ่อแม่สัมพันธ์ 3. พ่อแม่ Superstar มีกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนร่วมกับทีมสาธารณสุขโดยมีด้านสุขภาพจิตด้วย มีคลินิกคลายเครียด โดยได้รับเงินสนับสนุนมาจากสมาคมสตรีธุรกิจภูเก็ต เตรียมจัดตั้งคลินิกเด็ก Autistic คลินิกลุ่มบำบัดและกลุ่มนันทนาการ อาชีวบำบัด ดนตรีบำบัด ออกสถานีอนามัยเพื่อเตรียมจัดสุขภาพจิตชุมชนในอนาคตทีสถานีอนามัยและในชุมชน กิจกรรม โรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
cheaters wife affair read
abortion personal stories site suction abortion
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
reasons women cheat click how to cheat on wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: สุขภาพจิต, โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต, บริการผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด, คลินิกจิตเวช, บริการสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Code: 000000120

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต