เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: ทุลภา บุปผาสังข์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 239. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัญหาการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ก่อให้เกิดภาระและการสูญเปล่าด้านเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การหาแนวทางการป้องกันปัญหาการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท จึงเป็นเรื่องเร่งด้วนที่ควรพิจารณา การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท รวมทั้งอำนาจการทำนายการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้ดูแลของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน ข้อมูลรวบรวมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2544 โดยใช้แบบสอบถามภาระของผู้ดูแลของเฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ (2539) ซึ่งแปลและดัดแปลงมาจากแบบวัดภาระของมอนต์โกเมอรี กอนเยีย และฮูย์แมน (Montgomey, Gonyea, & Hooyman, 1985) ดัชนีความตรงตามเนื้อหามีค่าเท่ากับ .76 ความเชื่อมั่นของแบบวัดภาระเชิงปรนัย และภาระเชิงอัตตนัยตามสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค มีค่าเท่ากับ.81 และ .88 แบบสอบถามความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท สร้างโดยผู้วิจัยมีดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .86 ความเชื่อมั่นตามสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค มีค่าเท่ากับ .88 ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาระเชิงปรนัยกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.36) ส่วนภาระเชิงอัตนัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท 2. ความสามารถในการดุแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำ ของผู้ที่เป็นรคจิตเภทมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.37) 3. ภาระเชิงปรนัยและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลร่วมทำนายการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้ร้อยละ 23.1 (P<.01) ผลการวิจัยครั้งนี้ ให้ป้องกันการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโดยการบรรเทาภาระและเพิ่มความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้เป็นโรคจิตเภท
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat open married men having affairs
reasons women cheat click how to cheat on wife
cheats read infidelity in marriage
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: โรคจิตเภท, โรคจิต, จิตเภท, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ดูแล, ครอบครัว, การกลับมารักษาซ้ำ, ภาระ, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000117

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต