เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของบุคลการกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: รวินันท์ ทองขาว

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของบุคลการกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 234. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

องค์การอนามัยโลกระบุว่า 450 ล้านคน มีปัญหาสุขภาพจิต การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันภาวะเรื้อรังและการกลับซ้ำของโรค ซึ่งมีอัตราร้อยละ 42.6 ดังนั้น ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพในอนาคต วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ขอบเขตการวิจัย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักอาชีวบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านบริการในโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญ่ สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 4 แห่ง ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 682 คน จาก 916 คน (คอดเป็นร้อยละ 74.5) สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะและจำนวนตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการอบรมเพิ่มเติม การศึกษาดูงาน การได้รับการนิเทศแผนการดำเนินงาน และสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองและเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้คือ Unpaired t-test, Paired t-test, One-way ANOVA และ Wilcoxon Signed-Ranks test วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window สรุปผลการวิจัย บุคลากรกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญปานกลางถึงค่อนข้างมากในขณะที่การปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะบุคลากรประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่เคยได้รับการอบรม ข้อเสนอแนะ กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชที่มีคะแนนความสำคัญสูงจากผู้ตอบส่วนใหญ่ควรนำไปพิจารณาเป็นดัชนีกิจกรรมสำคัญในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมหลัก
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
cheaters wife affair read
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to catch a cheat open married men having affairs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife

Keywords: ความคิดเห็น, การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช, จิตเวช, บุคลากรกรมสุขภาพจิต, กิจกรรม, ฟื้นฟู, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000115

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต