เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไปวี

 

ผู้วิจัย/Authors: อุทยา นาคเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไปวี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 222. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

โรคเอดส์เป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิต ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีจึงต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย ภาวะใกล้ตายและความตาย แต่การศึกษาในเรื่องดังกล่าวยังมีอยู่จำกัด การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอำเภอแม่ออน อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ราย ซึ่งถูกเลือกตามความสะดวก ก่อนรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ และได้รับการยินยอมด้วยวาจาจากกลุ่มตัวอย่างทุกราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายและความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .97 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.50) มีคะแนนการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายและความตายสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มตาแบบวัดส่วนการเตรียมตัวในแต่ละด้าน พบว่าการเตรียมตัวด้านจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มตามแบบวัด ในขณะที่การเตรียมด้านสังคมมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า สำหรับการเตรียมตัวด้านจิตใจนั้น กลุ่มตัวอย่างมีการทำใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการเสริมสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้อื่น ส่วนด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีสอบถามพูดคุยกับเพื่อนผู้ติดเชื้อเอชไอวีถึงการดูแลร่างกายในวาระสุดท้าย มีการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลรักษาเมื่อป่วยหนัก และมีการเลือกผู้ที่ไว้วางใจให้ตัดสินใจ แทนเกี่ยวกับการรักษาเมื่อป่วยหนัก ในด้านจิตวิญญาณนั้น กลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต มีการทำบุญหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ และมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตและด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างจะวางแผนอนาคตสำหรับสมาชิกในครอบครัว สถานที่ที่ต้องการอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตและเตรียมสะสมเงินสำหรับผู้ที่ตนรัก ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในมิติของการยอมรับและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ระยะสุดท้าย และความตายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลหรือผู้ดูแลอื่นๆ ให้สามารถสำนับสนุนดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยครั้งนี้ต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
read go married and want to cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
percent of women that cheat link how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ความตาย, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, เอดส์, โรคเอดส์, การเตรียมตัว ระยะสุดท้าย, จิตใจ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000112

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต