เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้และทัศนคติของบุคลากรต่องานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2546

 

ผู้วิจัย/Authors: นิลวรรณ อึ้งสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้และทัศนคติของบุคลากรต่องานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2546

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 244. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาความรู้และทัศนคติของบุคลากรต่องานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และทัศนคติของบุคลากรต่องานประชาสัมพันธ์ 3. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของบุคลากร ขอบเขตการวิจัย กลุ่มประชากร ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 779 คน สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ของบุคลากรต่องานประชามสัมพันธ์โรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรอายุ 30-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 11-15 ปี มีระดับความรู้สูงกว่า บุคลากรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปี 2.ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของบุคลากรต่องานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บุคลากรที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 ปขึ้นไป มีระดับทัศนคติที่ดีกว่าบุคลากรตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปี 3. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่สัมฤทธิ์ผลที่สำคัญได้แก่ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล รองลงมา ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการทำงานประชาสัมพันธ์
husbands who cheat click why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
why men have affairs go redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ทัศนคติ, บุคลากร, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, งานประชาสัมพันธ์, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาวิชการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000103

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต