เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินติดตามผลการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 4 โรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนทรี ศรีโกไสย

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินติดตามผลการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 4 โรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 252-253. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาการอบรม 4 เดือน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวช ภายหลังสำเร็จการอบรมแล้ว จึงควรมีการติดตามผลการอบรมว่าผู้สำเร็จการอบรมมีการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับใด เพื่อนำไปสู่การพิจารณาวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้สำเร็จการอบรม 2. ประเมินความคิดเห็นต่อประโยชน์ของการฝึกอบรม 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้สำเร็จการอบรม วิธีการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 4 โรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน 9 ข้อ แบบประเมินการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินความคิดเห็นต่อประโยชน์ของการฝึกอบรม จำนวน 9 ข้อ และแบบสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 5 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับสูง (u=3.95 6=.67) ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อบุคคลใกล้ชิดและต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก (u=4.29 6=.57) และผู้สเร็จการอบรมให้ความคิดเห็นว่าการดำเนินงานด้านสุขภาพจตและจิตเวชมีปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการประสานงาน ด้านวิชาการสุขภาพจิต และด้าการไม่ได้รับการสนับสนุนในระดับปานกลาง (u=2.79 6=1.12)
husbands who cheat website why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how to catch a cheat open married men having affairs
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, พยาบาลวิชาชีพ, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวช, อบรม, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

Code: 000000100

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต