เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 212. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2541 โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระรทวงสาธารณสุขการพัฒนาดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว และชุมชน กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการพํมนาดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้มีการขยายการดำเนินโครงการไปยังจังหวัดต่างๆ ของทุก ภูมิภาคในงบประมาณ 2545 ผู้ศึกษาในฐานะคณะทำงานมีความสนใจถึงผลลัพธ์ของการดำนินโครงการโดยมีวัตถุประสงคืคือ เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในปีงบประมาณ 2545 ของกรมสุขภาพจิต มีเป้าหมายในการดำเนินงานใน 38 จังหวัด จังหวัดละ 1 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนใช้แบบประเมิน CIPP MODEL ประชากรในการประเมินได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ามาร่วมสัมมนาเครือข่าย การดุแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนจำนวน 523 คน บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าอบรมเทคนิคการจัดกิจรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 328 คน ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 326 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling และผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยอยู่ในชุมชนของจังหวัดที่ดำเนินโครงการ จำนวน 252 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบประเมินการสัมมนา-การอบรม แบบทดสอบความรู้ และทัศนคติและแนวทางการประเมินสภาพผู้ป่วยจิตเวช วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณโดยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าท (t-test paired) ผลการศึกษา การดำเนินโครงการได้ผลมากกว่าเป้าหมาย คือ มีจังหวัดที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ 40 จังหวัด โดยพบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก และคิดว่าได้รับประโยชน์จากการสัมมนา ครั้งนี้ การประเมินผลการอบรมวิทยากร เทคนิคการจัด กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนให้แก่บุคลากรสาธารณสุข พบว่า การอบรมหลัง 9 รุ่น/ ของภาค 4 ภาค หลังการอบรมบุคลากรสาธารณสุข มีความรู้มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การอบรมมีประโยชน์มากถึงมากที่สุด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการมีส่วนร่วมของญาติ และชุมชนในการดุแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนพบว่า ญาติและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถช่วยเหลืองานตามความสามารถของตนเองได้ ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2. ควรมีการติดตามเยี่ยมชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยระบบเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ปรึกษาหารือ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
why men have affairs redirect redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
married men affairs go reasons why husbands cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
cheats read infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, ผู้นำชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000110

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต