เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 210-211. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนผู้มารับบริการได้ ยอมรับในสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติต่อประชาชนอย่างให้เกี่ยรติ เสมอภาค เท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การอนามัยโลกปี 2000 ที่กล่าวถึงการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยเน้นให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้บริโภค ผู้รับบริการ ผู้ให้การสนับสนุน หรือแม้แต่คนที่อยู่ในองค์กรสาธารณสุขเอง ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจัดการ พิทักษ์ผลประโยชน์และสิทธิด้านสาธารณสุข การบริการด้านสุขภาพจิต มักจะเกิดปัญหาความขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในบางสถานการณ์ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขหรือลดปัญหาในการให้บริการ รวมทั้งความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลทางร่างกาย จิตใจ ที่มักเป็นที่ต้องการด้านพื้นฐานทางอารมณ์ ได้แก่ การได้รับการยอมรับ (Nedd for Acceptance) การนับถือในตนเอง (Need for self Esteem ) ต้องการการยอมรับ เอาใจใส่ (Need for Attention and Recognition) ต้องการความรัก (Need for Love) ต้องการความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย (Need for Feeling of Security) และต้องการความเข้าใจ (Need for Understanding) ซึ่งทั้งปัญหาและความต้องการถ้าไม่ได้รับการแก้ไขหรือตอบสนองที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาติดตามมา กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานติดตามผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (เชิงรุก) ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ดี มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในรูปแบบของการให้ประชาชนมีสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผลการศึกษา จากการสำรวจปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยและญาติในชุมชน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 จนถึงมิถุนายน 2546 รวมทั้งสิ้น 54 ราย จาก 4 อำเภอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1. สามารถดำเนินการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยโรคจิตได้สำเร็จ โดยไม่ต้องส่งต่อไปรับการรักาาในโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 8 ราย จากจำนวนผู้ล่ามขังที่สำรวจได้ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.72 โดยที่ผู้ป่วยจำนวนดังกล่าวไม่กลับไปล่ามขังอีก และครอบครัวยอมรับผู้ป่วย 2. สำหรับผู้ที่ปลดโซ่ตรวนไม่สำเร็จ จำนวน 1 ราย ปัจจัยที่ทำให้ญาติและชุมชนไม่ยอมรับเนื่องจากไม่มีความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะไม่กลับมีอาการกำเริบซ้ำ แม้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็พึงพอใจในอาการผู้ป่วยที่ดีขึ้น และผู้ป่วยอาศัยอยู่กับมารดาอายุมาก ไม่มีคนดูแลต้องการจะให้ไปรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจิตเวช 3. อยู่ระหว่างการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยเครือข่ายผู้ดูแลติดตามไปให้ยารักษาโดยยาฉีดชนิดระยะยาว 4. ผู้ป่วยโรคจิตที่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวชอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ติดตามเยี่ยม 5. รูปแบบที่ญาติและชุมชนต้องการและพอใจมากที่สุดคือการติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน 6. ทัศนคติของครอบครัวและชุมชนต่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 7. บริการจิตเวชในพื้นที่ สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ ถึงำม้ว่าไม่มีจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวชยังมีบทบาทที่สำคัญมากและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟู และสังคมชุมชนให้การยอมรับผู้ป่วยโรคจิตมากขึ้น ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติในการดูแลการรักษาตามสิทธิผู้ป่วย และญาติ ในการดูแลรักษาตามสิทธิผู้ป่วยบางข้อที่สำคัญ เช่น การให้ข้อมูลการเจ็บป่วย การดูแลรักษา ความเสมอภาค เป็นต้น 2. ควรศึกษาปัญหาและคววามต้องการของผู้ป่วยโรคจิต ซึ่งเป็นโรคที่พบมากและมีอัตราการกลับมาป่วยซ้ำมากที่สุด เพื่อที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, บริการสุขภาพจิต, จิตเวช, จิตวิทยา, บริการ, ประชาชน, กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

Code: 000000109

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต