เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: เกตุสุดา ชินวัตร

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 231. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง จากการที่โรงพยาบาลสวนปรุงมีการพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพบริการ โดยใช้ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องชี้วัดถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 376 คน จากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช และรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2546 เครื่องมือที่ใช้ในเป็นแบบสอบถามที่สร้างตามแนวคิดมิติคุณภาพ 9 ด้าน ของจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2543) มีค่าความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 0.93 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สรุปผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 66.75 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ ร้อยละ 66.76 ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ร้อยละ 65.96 ด้านความรับผิดชอบของการให้บริการ ร้อยละ 65.96 ด้านประสิทธิผลของการให้บริการ ร้อยละ 65.43 ด้านความมุ่งมั่นของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสวนปรุง ร้อยละ 62.77 ด้านความต่อเนื่องของการให้บริการ ร้อยละ 61.70 ด้านความสามารถของการให้บริการร้อยละ 59.57 ด้านความเหมาะสมของการให้บริการ ร้อยละ 56.92 และด้านการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 55.05 ข้อเสนอแนะ ควรมีการตระหนักในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความเหมาะสมของการให้บริการ และด้านความสามารถของการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดูแลอย่างต่อเนื่อง
why most women cheat signs of infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
reasons women cheat go how to cheat on wife
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ความพึงพอใจ, บริการ, ความพึงพอใจ, โรงพยาบาลสวนปรุง, คุณภาพ, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคทางจิตเวช, จิตเวช, มาตรฐาน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 000000107

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต