เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลทีมการพยาบาลของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงจันทร์ บัวคลี่

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลทีมการพยาบาลของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 230. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การบริการของโรงพยาบาลเน้นบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลจิตเวชมีหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในระดับตติยภูมิเห็นความสำคัญของคุณภาพด้านบริการ ได้นำระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total quality management/TQM) มาพัฒนาระบบบริการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้องค์กรเกิดประสิทธิผล รวมทั้งความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลทีมการพยาบาล ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงาน การพยาบาล ความสามารถในการบริหารคุณภาพองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผล ทีมการพยาบาลของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช ระเบียบวิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 266 คน ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล แบบสอบถามความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย และแบบสอบถามประสิทธิผลทีมการพยาบาล มีค่า ความเที่ยง .94 .93 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. ค่าเฉลี่ยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(X=3.44) ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X=3.98) และประสิทธิผลทัมการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X=3.96) 2. ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลทีมการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 (r=.564 และ .559 ตามลำดับ) 3. ตัวแปรที่ร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลทีมการพยาบาลได้อย่างมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล โดยสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลทีมการพยาบาลได้ ร้อยละ (R2 = .433 )
why most women cheat signs of infidelity
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
reasons women cheat click how to cheat on wife
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การพยาบาล, พยาบาล, มาตรฐาน, โรงพยาบาลจิตเวช, หัวหน้าหอผู้ป่วย, ผู้ป่วยจิตเวช, การบริหารงาน, คุณภาพ, บุคลากร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000106

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต