เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริการสุขภาพจิต : พัฒนาการเชิงนโยบาย

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: บริการสุขภาพจิต : พัฒนาการเชิงนโยบาย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 254. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

เพื่อพัฒนาและกำหนดนโยบายด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศ ขอบเขตการวิจัย ศึกษาจากู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพจิตได้แก่ ผู้บริหารสาธารณสุขระดับนโยบาย ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน และประชาชนผู้มารับบริการ ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บข้อมูลปฐมภูมิระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2546 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใน 4 จังหวัด ของ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ผู้บริหารสาธารณสุขระดับนโยบาย ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน และประชาชนผู้มารับบริการ ใน 4 จังหวัด คื อนนทบุรี นครพนท เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย นอกจากนั้นใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลาย ขั้นตอน ทำการสัมภาณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับนโยบาย จำนวน 8 คน ตอบแบบสอบถามโดยผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด จำนวน 29 คน จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) สำหรับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 4 ครั้ง จำนวน 72 คน และสัมภษณ์ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดละ 3 แห่ง รวมทั้งหมด 12 แห่ง จำนวน 1,000 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการวิจัย พบว่ามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต 3 ยุทธศาสตร์ คือ การปฏิรูประบบบบริหาร การพัฒนาบริการสุขภาพจิต และการพัฒนาศักยภาพความพร้อม ซึ่งประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ กรมสุขภาพจิตในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องสุขภาพจิต ต้องสร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน และแกนนำชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต สร้างให้เกิดการยอมรับของสังคม และถือเป็นภารกิจร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
website read here i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat site when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: พัฒนาการเชิงนโยบาย, บริการสุขภาพจิต, นโยบายสุขภาพจิต, นยาบาย, สุขภาพจิต, ปัญหาจิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000098

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต