เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ระบบผู้บริหารการดูแลต่อทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วย

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ระบบผู้บริหารการดูแลต่อทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 228-229. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาผลการดูแลโดยใช้ระบบผู้บริหารการดูแลต่อทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท ขอบเขตการวิจัย ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เท่านั้น ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 18 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 15-60 ปี พักอาศัยอยู่กับญาติหรือมีผู้ดูแลอาการทางจิตมากกว่า 6 เดือน และเคยมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อย่างน้อย 2 ครั้ง การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 18 คน รวม 36 คน ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ เจตคติ และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของญาติพบว่า ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แต่จากข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ในกลุ่มทดลองระบบผู้บริหารการดูแลเกิดผลดีมากในกรณีที่ผู้ป่วยและครอบครัวประสบปัญหารุนแรงและซับซ้อน กล่าวคือนอกจากผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีแล้ว ยังมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มควบคุมมารับการรักษาไมาสม่ำเสมอ นอกจากนี้ระบบผู้บริหารการดูแลยังทำให้การอยู่ร่วมกันของผู้ป่วยและญาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ญาติมีความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยได้มากขึ้น มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันมากขึ้น
website read here how often do women cheat on their husbands
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat husband go women who cheat on their husbands
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, ระบบผู้บริหารการดูแล, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, ทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000096

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต