เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาบริการสุขภาพจิตรูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาบริการสุขภาพจิตรูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 226-227. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดนครพนม ขอบเขตการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ ศรีสงคราม นาหว้า นาทม และโพนสวรรค์ ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ใน 4 อำเภอ ได้แก่ ศรีสงคราม นาหว้า นาทม และโพนสวรรค์ ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2546 ดำเนินการโดย 1. จัดทำ Focus Group กลุ่มบุคลากรแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานใน 4 อำเภอ และทีมสุขภาพจิตของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 2. กำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวช 3. ดำเนินการตามรูปแบบแนวทางที่กำหนดขึ้น 4. ประเมินผลของรูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับ ในผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน แลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. พัฒนารูปแบบของการส่งต่อ-ส่งกลับตามสภาพปัญหาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 6. สรุปรูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับ สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดนครพนมได้แนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน คือ 1. มีการปรับระบบทะเบียนการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและโรงพยาบาลชุมชน 2. มีการประสานงานระหว่างแพทย์โรงพยาบาลชุมชนและจิตแพทย์เพิ่มขึ้น โดยใช้การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายตรงเกี่ยวกับบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน 3. เกิดแนวทางการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวชเพื่อใช้เป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายองค์กรอื่นๆ ในชุมชน เช่น เครือข่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) 2. การประยุกต์ใช้ในพื้นที่ จะต้องมีการศึกษาและปรับแนวทางให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, ระบบส่งต่อ, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการจิตเวช, บริการสุขภาพจิต, บริการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, referal system, refer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000095

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต