เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการนำร่องพัฒนาบริการด้วยรูปแบบ Family Ward

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการนำร่องพัฒนาบริการด้วยรูปแบบ Family Ward

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 223. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

สถาบันราชานุกูล มีหน้าที่ให้บริการบุคคลปัญญาอ่อน ระดับตติยภูมิ และด้วยนโยบายของกระทรวงสาธรณสุขที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ครอบครัวต้องเป็นหลักในการดุแลบุตรของตนเองให้สามารถช่วยตนเองได้ การจัดบริการด้วยรูปแบบ family Ward ซึ่งเป็นอกีแนวทางหนึ่งของการจัดบริการเพื่อแก้ไขปัญหาในการให้บริการสำกรับบุคคลปัญญาอ่อน และครอบครัวดดยเป็นการบริการที่ให้ความรู้ ควาเมข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนแก่ครอบครัว ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้ปฏิบัติจริงสำหรับการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหารูปแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการบริการบุคคลปัญญาอ่อน และครอบครัว 2. เพื่อจัดตั้งหน่วยสาธิต สำหรับการบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนและครอบครัวที่เน้นการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง ผลที่ได้ - ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงต่อรูปแบบบริการที่ได้รับ ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้จริง - จากการติดตามประเมินผลเด็กภายหลังจำหน่ายพบว่าเด็กมากกว่าร้อยละ 80 มีการพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด - หน่วยงานหลายแห่งได้นำเอารูปแบบไปประยุกต์ในการให้บริการทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ข้อเสนอแนะ รูปแบบการให้บริการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นเวลานานๆ ได้เป็นอย่างดี
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters infidelity open
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
reasons women cheat go how to cheat on wife

Keywords: บริการบุคคลปัญญาอ่อน, สถาบันราชานุกูล, จิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, บริการพยาบาล, ปัญญาอ่อน, ครอบครัว, บริการ, family ward

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

Code: 00000094

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต