เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้และเจตคติต่อโรคลมชักของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้และเจตคติต่อโรคลมชักของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 197. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อมั่นและเจตคติต่อโรคลมชักชนิดไม่ซับซ้อนของแพทย์ส่วนภูมิภาค ที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเรื่องโรคลมชัก ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนธันวาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2546 โดยตอบแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคลมชัก บทบาทของแพทย์ และเจตคติผู้ป่วยลมชักด้านบุคลิก อารมณ์ โอกาสการทำงาน โดยการประเมินค่าระหว่าง 1-7 จำนวน 30 ข้อ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วน จำนวน 233 ฉบับ ผลการศึกษา มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือ 44 คน (18.9%) ภาคอีสาน 98 คน (42.1%) ภาคใต้ 43 คน (18.5%) และภาคตะวันออก 48 คน (20.6%) อายุเฉลี่ย 31.48+8.24 ปี จำแนกตามความเชี่ยวชาญเป็นแพทย์เฉพาะทาง ด้านกุมารแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลประสาทแพทย์ จำนวน 60 คน แพทย์ใช้ทุน แพทย์เฉพาะด้านอื่นๆ เช่น สูตินรีเวช วิสัญญี เวชศาสตร์ป้องกัน และจิตเวช จำนวน 173 คน ร้อยละ 80.7 ไม่เคยอบรมเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก ร้อยละ 69.5 เห็นว่าประสบการณ์กับการดูแลผู้ป่วยลมชักชนิดไม่ซับซ้อน ร้อยละ 51 มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 98 มีความรู้เรื่องยาขนานใหม่ไม่เพียงพอ ร้อยละ 60 เห็นว่าประสิทธิภาพของยากันชักฟีไนโธอิน ฟีโนบาร์บ วาลไพรเอท และคาร์บามาซีฟีน ในผู้ป่วยโรคลมชักชนิดทั้งตัวแตกต่างกัน ร้อยละ 92.7 เห็ฯว่าแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักมีประโยชน์ ร้อยละ 73.5เห็นว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองมีความจำเป็นในวินิจฉัยโรคลมชัก ร้อยละ 50 เห็นว่าการเจาะเลือดหาระดับยากันชักเป็นสิ่งสำคัญในการรักษา ร้อยละ 75.1 เห็นว่าแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีบทบาทในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ประเมินเจตคติต่อผู้ป่วยโรคลมชักอยู่ในระดับดี ยกเว้นร้อยละ 57 ไม่เห็นด้วยว่าผู้ป่วยมีความทะเยอทะยานเหมือนคนปกติ ร้อยละ 62 เห็นว่าผู้ป่วยรู้สึกมีตราบาปต่อการป่วยเป็นโรคลมชัก สรุปผลการศึกษา เจตคติของแพทย์ในส่วนภุมิภาคอยู่ในระดับดี การศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคลมชักโดยวิธีต่างๆ และการพัฒนาคู่มือในการดูแลผู้ป่วยสำหรับแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไปมีความสำคัญและความจำเป็น
married affairs sites online why do wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
why do husband cheat site when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

Keywords: ทัศนคติ, ความรู้, สุขภาพจิต, รคลมชัก, ความรู้โรคลมชัก, เจตคติ, แพทย์, จิตวิทยา, ลมชัก, ชัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 00000081

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต