เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนในการให้บริการสุขภาพจิต : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ประพันธ์ วงศ์สวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนในการให้บริการสุขภาพจิต : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 195-196. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ทิศทางการปรับตัวของกระทรวงสาธารณสุข โดยการสร้างหลักประกันสุขภาพ มีการเพิ่มโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนด้วยกลไกต่างๆ และที่สำคัญคือการเพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของบริการศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นบริการด่านแรกที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การปฏิรูประบบสุขภาพและการปฏิรูประบบราชการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ถือเป็นโอกาสที่กรมสุขภาพจิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทั้งประเทศ จะดำเนินการเชิงรุกให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ผสมผสานการดำเนินงานสุขภาพจิตในการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนนี้ จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พบว่าจังหวัดนนทบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 858,481 คน มีศูนย์สุขภาพชุมชน 61 แห่ง มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการอพยพของประชาชนมาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองนโยบายเป็นจังหวัดนำร่อง เช่นเดียวกับต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เพื่อจะได้นำความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้สุขภาพจิตและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อันจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานทางสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมและต่อเนื่อง ประชาชนจะได้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน เขตจังหวัดนนทบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดในการศึกษากับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดนนทบุรี จำนวน 129 คน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC เพื่อศึกษาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 ปีลงมา เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในระดับสูงคือ ตอบถูกเฉลี่ย 11.5 ข้อ จากข้อคำถาม 15 ข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่ดีต่อเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคทางสุขภาพจิตและต่อผู้ป่วยทางจิตเวชเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพจิตในสัดส่วนสูงเป็นส่วนใหญ่ ด้านความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ความเข้าใจ ความรู้สึกและการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์กัน การอบรมความรู้สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ ความรู้สึกและการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพจิต ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพจิต ข้อเสนอแนะ กรมสุขภาพจิตต้องจัดให้มีหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านจริยธรรม ศีลธรรม การดูแลและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีในการให้บริการกับกลุ่มตัวอย่าง จัดประชุมปรึกษาวางแผนกิจกรรมการพยาบาล ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันว่ามีรูปแบบและขั้นตอนอย่างไร มีการประสานงานอย่างไร และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและหน่วยงานอื่นๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงานต่อไป
husbands who cheat click why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: บริการสุขภาพจิต, การสร้างหลักประกันสุขภาพ, ทิศทาง, นโยบาย, บุคลากร, สุขภาพจิต, ศูนย์สุขภาพชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 00000080

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต