เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประมินผลกรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบ Case Management

 

ผู้วิจัย/Authors: นวพร ตรีโอฐน์

ชื่อเรื่อง/Title: การประมินผลกรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบ Case Management

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 214. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบ Case Management ผลการศึกษา ผลของการดูแลผู้ป่วยตามกรอบแนวคิดพื้นฐานจากการดูแลเชิงจัดการ (Managed Care) ทำให้มีการประสานความร่วมมือของทีมสุขภาพทุกระดับ โดยผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดูแลร่วมกัน (Clinical Pathway) ผลของการจัดการดูแลผู้ป่วยตามแนวคิดนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ไม่กลับมารักษาซ้ำ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และเป็นจุดประสานระหว่างบริการ กับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ได้บริการที่มีคุณภาพและมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
link husband cheated why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวชชุมชน, คุณภาพชีวิต, จิตเวช, การพยาบาลจิตเวช แบบรายบุคคล, การพยาบาล, โรคจิต, case management, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000086

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต