เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร วีระเกียรติ

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 201. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันความเจริญทางสาธารณสุขและการแพทย์ ส่งผลต่อประชากรโลกมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทำให้ประชากรสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังเห็นได้จากสถิติจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลก ในประเทศไทยจากสถิติ พบว่าแนวโน้มของผู้สูงอายุมีมากขึ้นทุกปีเช่นกัน อาจส่งผลให้กลุ่มประชากรนี้เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความเอาใจใส่กอร์ปกับผู้สูงอายุยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ที่ไม่เหมือนกับกลุ่มวัยอื่นๆ จึงต้องใช้การปรับตัวมาก ส่งผลกระทบต่างๆ อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ การวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาพรวมของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นพื้นทีๆ รับผิดชอบ โดยการดูความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรนี้ในพื้นที่เดี่ยวกัน อันจะนำไปสู่การมองภาพรวมและการนำผลที่ได้ไปใช้กับการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาคือ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Chester Sampling อิงหลักการแบ่งเขตตามหลักการบริหารของงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 4 พื้นที่ แล้วสุ่มตัวอย่างโดยจับฉลากเขตละ 1 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ โดยแต่ละอำเภอมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 50 คน นอกเขตเทศบาล 50 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ 2. แบบวัดคุฯภาพชีวิต (Whobree-Thai) 26 ข้อ 3. แบบสอบถามภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health Questionnaire-28) 4. แบบวัดซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale-TGDS) การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ใช้ตารางข้อมูลทั่วไป (จำนวน, ร้อยละ) 2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพทั่วไปกับคุณภาพชีวิตโดยใช้ F-test 3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สรุป ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง ร้อยละ 69.00 อายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25 ค่าเฉลี่ยอายุที่พบคือ 70.62 ปี มีสถานภาพสมรสคู่มากที่สุด ร้อยละ 54.00 ส่วนใหญ่มีบุตร ร้อยละ 96.52 โดยมีจำนวนบุตร 3-4 คน (ร้อยละ 33.68) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา (ร้อยละ 79.75)
cheaters wife affair read
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, สุขภาพจิต, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Code: 00000085

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต