เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบของอุทกภัยต่อปัญหาสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย ตันศิริสิทธิกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบของอุทกภัยต่อปัญหาสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 199. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ผลกระทบของอุกทภัยที่ทักจะถูกมองข้ามคือปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งจากการศึกษาของต่างประเทศพบว่าอัตราอุบัติการณ์ของปัญหาสุขภาพจิตในคนที่ประสบเกตุการณ์ทางธรรมชาติ ประมาณร้อยละ 42 โดยมีความรุนแรงสูงกว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว กลุ่มโรคทางสุขภาพจิตที่พบมาก คือ post -traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, panic, depress และปัญหาอาการทางกาย (medically unexplain) นอกจากนี้ยังพบอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรจัดให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ง่าย คือ เพศหญิง ผู้สูงอายุ วัยรุ่น และโดยเฉพาะผู้ป่วยเก่าที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้ว ผลของการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างอยิ่งกรมสุขภาพจิต ใช้เป็นแนวทางใกนารให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน วิธีการศึกษา เป็นการศึกษานำร่อง (Pilot study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชน ต. ดอนหว่าน อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขณะศึกษา จำนวนทั้งหมด 65 คน แต่สมัครใจเข้ารับการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดและรักการตรวจจากจิตแพทย์ จำนวน 52 คน ผลการศึกษา พบว่าจากประชาชนที่มารับการประเมินและวิเคราะหืความเครียด จำนวน 52 คน มีอายุเฉลี่ย 51 ปี ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.9 ซึ่งเป็นเพศหญิงมากที่สุดคือ ร้อยละ 71.2 แต่ไม่พบผู้มารับการแระเมินอายุต่ำกว่า 20 ปี ผลการใช้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดระดับปกติมากที่สุด คือ ร้อยละ 51.9 โดยเป็นความเครียดสูงกว่าปกติมาเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ซึ่งเป็นผู้หญิงทุกคน จากผลการวินิจฉัยของจิตแพทย์ พบว่าประชาชนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องได้รับยาทางจิตเวช จำนวน 29 คน คิดเป็นอัตราความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 55.77 โดยเป็นผู้ป่วยเก่า จำนวน 22 คน และผู้ป่วยใหม่ จำนวน 7 คน ซึ่งถือเป็นอัตราอุบัติการณ์ของปัญหาสุขภาพจิตจากผลกระทบของอุทกภัยคิดเป็นร้อยละ 13.46 โดยมีอาการแสดงที่พบมากที่สุด คือ การนอนไม่หลับ ร้อยละ 34.88 รองลงมา คือ ปวดศีรษะบริเวณขมับและท้ายทอย รวมั้งมีอาการวิงเวียนศีรษะ ร้อยละ 27.9 นอกจากนี้พบว่าชนิดและปริมาณยาที่ใช้ในการให้บริการมากที่สุด คือ diazepam, Amitriptyline คิดเป็นร้อยละ 77.55 สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่า ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ป่วยเก่า ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรจัดการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
My wife cheated on me click all wives cheat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
most women cheat women affair married men cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: อุกทภัย, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, ปัญหาทางจิตเวช, น้ำท่วม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ความเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000083

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต