เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพร้อมของบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน

ชื่อเรื่อง/Title: ความพร้อมของบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 198. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร คือการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเสริมสร้างให้สังคมเจริญขึ้น การมุ่งสู่บริการด้านวิชาการ เป็นเป้าหมายของโรงพยาบาลในการด้าวสู่สถาบันวิชาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบงาน วัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้เรื่องเทคโนโลยีสุขภาพจิต การรับรู้ข่าวสารทางเทคโนโลยีสุขภาพจิต เจตคติต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต และการเตรียมตัวในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพจิตของบุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง 259 คน ผลที่ได้รับ บุคลากรวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.1 เป็นพยาบาล ร้อยละ 57.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 54.8 ปริญญาโท ร้อยละ 11.6 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 55.6 ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสุขภาพจิต อยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างสูง การรับรู้ข่าวสารด้านเทคโนโลยีสุขภาพจิต ส่วนใหญ่ได้จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และสื่อต่างๆ ตามลำดับ ร้อยละ 45.6, 45.2 และ 40.9 น้อยที่สุดคือการรับรู้ โดยการสนทนากับผู้รู้ สำหรับเจตคติต่อการถ่านทอดเทคโนโลยี คิดว่าการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 64.1 และยินดีเป็นผู้ถ่ายทอดฯ ร้อยละ 58.7 การเตรียมตัวในการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละข้อที่มากที่สุดได้แก่ ไม่เคยผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดฯ ร้อยละ 54.8 รองลงมาได้แก่ ไท่เคยฝึกหัดและเรียนรู้การเป็นผู้ถ่ายทอดฯ ร้อยละ 47.1 และที่เคยและเห็นว่าสำคัญมา คือ สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในกระบวนการถ่ายทอดฯ ร้อยละ 23.9 ข้อเสนอแนะ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กัน เพื่อให้ได้ข้อมุลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบด้านสุขภาพจิต ที่จะถ่ายโอนสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถในการใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดูแลประชาชนด้านสุขภาพจิต และจิตเวชซึ่งมีประเด็นเพื่อเสนอแนะดังนี้ ด้านเชิงบริหาร ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้โอกาสบุคลากรและส่งเสริมในการพัฒนาด้านวิชาการอย่างทั่วถึง ด้านบริหารจัดการ ควรมีศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมุลเทคโนโลยี และทราบขั้นตอนในการดำเนินการ ด้านการดำเนินการ ควรมีแผนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเตรียมความพร้อมของบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ ซึ่งจะเป็นการฝึกหัด การอบรม การแลกเปลี่ยนปรึกษา การให้ความรู้ ในการพัฒนาวิชาการ และมีแผนการดำเนินการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่าย
click here catch a cheater what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what read women who cheat with married men
reasons women cheat go how to cheat on wife
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: เทคโนโลยีสุขภาพจิต, ความพร้อม, บุคลากร, คู่มือสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ความรู้, เจตคติ, โรงพยาบาลศรีธัญญา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 00000082

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต