เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ชุมชนจำลอง : อิสระและโอกาส

 

ผู้วิจัย/Authors: ผ่อง อนันตริยเวช

ชื่อเรื่อง/Title: ชุมชนจำลอง : อิสระและโอกาส

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 194. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

สิ่งแวดล้อมบำบัด (Milieu Therapy) เป็นรูปแบบการรักษาพยาบาลด้านจิตเวช รูปแบบหนึ่ง โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรและสภาพการณ์ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของผู้ป่วย จากแนวคิดดังกล่าวหอผู้ป่วยฟื้นฟูฯ 14 15 จึงได้เริ่มโครงการชุมชนจำลองในผู้ป่วยจิตเวชทีมีอาการทุเลาตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ลักษณะของการอยู่ร่วมกันของสมาชิกชุมชนจำลองไม่มีการสวมชุดของโรงพยาบาล แต่แต่งกายด้วยชุดไปรเวท และรับผิดชอบซักเสื้อผ้าเอง การอยู่ร่วมกันเน้นให้พึ่งพาตนเอง/ช่วยเหลืือซึ่งกันและกันให้มากที่สุด เท่าที่บุคลากรจะเอื้ออำนวยให้ได้ คณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์การอยู่ในชุมชนจำลองของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อไป ขอบเขตการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่อยุ่ในชุมชนจำลอง จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ใกนารศึกษาประกอบด้วย เอกสาร/ตำราที่เกี่ยวข้อง เครื่องบันทึกเสียงพร้อมแถบบันทึกเสียง แนวทางการสัมภษณ์และแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมุล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าประสบการณ์ในการอยู่ในชุมชนจำลองผู้ป่วยจิตเวช สมาชิกชุมชนจำลองให้ความหมายว่า คือ "อิสระและโอกาส" อิสระหมายถึง ความเป็นส่วนตัว ปล่อยให้สมาชิกใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้าน แต่งกายธรรมดาไม่ต้องใส่ชุดเครื่องแบบผู้ป่วย มีการทำงานและสามารถเดินไปไหนมาไหนไได้ไม่ต้องอยู่เฉพาะบนตึก มีลักษณะของความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวาย ส่วนโอกาส คือ การยอมรับความคิดเห็น ความไว้วางใจที่บคลากรมอบให้ เช่น ให้หยิบยารับประทานเอง ดูแลกันเองในช่วงเวลากลางคืน โอกาสในการฝึกอาชีพ ออกำปทำงานข้างนอก เช่น ทำงานที่วัด โรงงาน และสวนผลไม้ เป็นต้น สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนจำลอง เป็นการจัดประสบการณ์ชีวิตขณะที่ผู้ป่วยอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล การจัดประสบการณ์ดังกล่าวส่งเสริมให้ ผู้ป่วยรู้สึกอิสระและโอกาสเหมือนคนทั่วไป ดังนี้น บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต้องตระหนักในความคิด ความรู้สึกของผู้ป่วย เพื่อจัดสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ให้ผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงต่อไป
My wife cheated on me click all wives cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
why men have affairs go redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women looking to cheat site when a husband cheats
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ชุมชนจำลอง, การฟิ้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, สิ่งแวดล้อมบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, ผูป่วยจิตเวช, milieu therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 00000079

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต