เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังและสถานการณ์ของชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังและสถานการณ์ของชุมชน

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 209. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การนำเสนอผลการวิจัย เรื่องประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังที่บ้าน และสถานการณ์ของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานการณ์ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง และการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังในชุมชน สถานการณ์ของชุมชนที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังในชุมชน สถานที่ศึกษาคือ ชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเป็นผู้ป่วยทางจิตที่ใช้สารเสพติดหรือดื่มสุรา จำนวน 9 ครอบครัว ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวที่ศึกษา สนทนากลุ่มกับเพื่อนบ้าน สนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และการสังกต บันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาเบื้องต้นเพบว่า ญาติเชื่อว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังเกิดจาก การใช้สารเสพติด/เหล้า มีปัญหาส่วนตัว ญาติต้องคอยดูแลผู้ป่วยเรื่องกิจวัตรประจำวัน การกินยา ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติบางคนเชื่อว่า ถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจะทำให้ผู้ป่วยหายได้ ขณะที่บางครอบครัวไม่คิดว่าผู้ป่วยต้องรักษาเพราะกินแต่เหล้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคือ เป็นภาระ เบื่อหน่าย และกลัวผู้ป่วยจะทำร้าย รายได้ของครอบครัวลดน้อยลง อย่างไรก็ตามบางครอบครัวบอกว่า อาการของผู้ป่วยไม่แน่นอน หากผู้ป่วยทำงานได้ก็รู้สึกไม่เป็นภาระ ญาติกังวลว่า ผู้ป่วยอาจถูกคนในชุมชนทำร้าย เนื่องจากผู้ป่วยมักทำความรำคาญให้กับชุมชน ชุมชนมองว่าผู้ป่วยบางคนทำให้เพื่อนบ้านกลัว รำคาญ รู้สึกไม่ปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขณะอยู่เวร บางชุมชนไม่รู้สึกว่าผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนเพราะพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นธรรมดา ขณะที่บางชุมชนมองว่า ชุมชน ครอบครัว และโรงพยาบาลของรัฐต้องร่วมมือกัน และเห็นว่าผู้ป่วยบางคนไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้าง ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยบางคนก็ทำงานไม่คุ้มต่อการลงทุนของนายจ้าง ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นสนับสนุนว่าทัศนคติการรับรู้ของชุมชนต่อผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้อยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
why men have affairs website married men who cheat with men
cheater marriage affairs go
wife cheaters go open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
my husband cheated femchoice.org dating for married people
why married men have affairs click married men cheat with men
dating for married how women cheat meet to cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: ครอบครัว, ผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง, จิตเวช, ผลกระทบ, ชุมชน, ประสบการณ์ชีวิต ครอบครัว ผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 00000075

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต