เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการเยาวชนรักดนตรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการเยาวชนรักดนตรี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 208. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

เยาวชน เป็นบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต แนวทางการพัฒนาเยาวชนจึงต้องพัฒนาให้ครบทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมดนตรีจัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ ช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งสติปัญญาและอารมณ์ การเรียนดนตรีย่อมสามารถแบ่งผู้เรียนให้เป็นนักดนตรีที่ดี ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี และผู้ฟังดนตรีซึ่งเข้าใจและเห็นความสำคัญ สามารถสนับสนุนการดนตรีให่เจริญก้าวหน้าขึ้น "กิจกรรมดนตรี" เป็นกิจกรรมสันทนาการรที่ให้ประโยชน์กับเยาวชนมากกว่าการที่เขาเล่นดนตรีได้ เพราะการทำกิจกรรมกลุ่มใดใดกับเยาวชนย่อมให้ผลดีต่อเยาวชนในเรื่องของจิตใจ อารมณ์ สังคมควบคู่ไปกับประโยชน์โดยตรงของกิจกรรมนั้น เยาวชนจะเรียนรู้มีวิจัยในตนเอง การเคารพเชื่อฟังอาจารย์ผู้สอน การตรงต่อเวลา การเข้าสมาคมกับเพื่อนๆ การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม สามารถเลืกกิจกรรมที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัยของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันภัยจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติในเวลานี้ โครงการเยาวชนรักดนตรี ริเริ่มขึ้นโดยมีคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการขึ้นและดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 ถึงปัจจุบันรับสมัครเยาวชนทุกระดับที่มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องสายสากลตะวันตก โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษามาทำกิจกรรมซ้อมดนตรีร่วมกันเป็นวงเครื่องสายตะวันตก (String Chamber) โครงการนี้เยาวชนที่เข้าร่วมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น และอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ประการใด วงดนตรีของโครงการเยาวชนรักดนตรีได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสามารถออกแสดงในโอกาสสำคัญต่างๆ เป้าหมาย อันสูงสุดของโครงการเยาวชนรักดนตรี ไม่ได้มีเพื่อการก่อตั้งดนตรีเป็นสื่อ สร้างสรรค์เยาวชนไทยให้มีความรักดนตรี ต่อสังคมรอบข้าง สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ผู้ใหญ่รู้จักเสียสละเพื่อเด็ก เยาวชน อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
married affairs sites online why do wifes cheat
why men have affairs go redirect
meet to cheat femchoice.org why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: เยาวชน, ดนตรี, กิจกรรมดนตรี, วัยรุ่น, สุขภาพจิต, ยาเสพติด, โครงการเยาวชนรักดนตรี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Code: 00000074

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต