เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลการดำนินงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544

 

ผู้วิจัย/Authors: องุ่น พยุงธรรม

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลการดำนินงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 193. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

กรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและสะดวกรวดเร็ว โรงพยาบาลศรีธัญญาจึงได้ดำเนินการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีบุคลากรทีมสหวิชาชีพหมุนเวียนทำหน้าที่ผู้ให้การปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง มีผู้รับบริการเฉลี่ยเดือนละ 735 คน ลักษณะปัญหาที่มาปรึกษามีหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการและวางแผนให้บริการได้เหมาะสม กลุ่มงานการพยาบาลจึงสำรวจการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544 เพื่อประเมินผลการบริการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาลักษณะปัญหาของผู้รับบริการ 2. ศึกษาแนวโน้มของการรับบริการ วิธีการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและกราฟ ผลการศึกษา พบว่าปัญหาที่ผู้โทรศัพท์มาขอรับบริการปรึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 15.27 ปัญหาการปรับตัวในสังคม/ความรัก ร้อยละ 14.75 ปัญหาการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 13.67 Silent call ร้อยละ 8.18 และปัญหาทางเพศ ร้อยละ 7.20 ส่วนที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพจิต บริการของโรงพยาบาล เป็นต้น ส่วนแนวโน้มของการรับบริการการปรึกษา พบว่ามีลักษณะค่อนข้างคงที่ ยกเว้นในปี พ.ศ. 2541 และปี 2542 มีผู้รับบริการมากกว่าปีอื่น เฉลี่ย 8.978 ราย/ปี ส่วนในปีอื่นเฉลี่ย 7,542 ราย/ปี สาเหตุอาจเนื่องจากในปี 2541 และปี 2542 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจึงเป็นผลให้ประชาชนมีปัญหาโทรศัพท์มาปรึกษามากกว่าปีอื่น สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการดำเนินงานปัญหาที่พบมากที่สุดในทุกปี คือ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การเตรียมผู้ที่จะทำหน้าที่ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ให้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการให้การปรึกษาครอบครัว และปัญหาการปรับตัว เพื่อให้การปรึกษาเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารในครั้งนี้ พบว่า การบันทึกลักษณะปัญหาการจัดหมวดหมู่ของปัญหา ยังขาดความชัดเจน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบันทึก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
why men have affairs website married men who cheat with men
link husband cheated why women cheat on husbands
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife

Keywords: บริการปรึกษา, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตเวช, การพยาบาล สุขภาพจิต จตเวช, บุคลากรพยาบาล, บริการ, ให้การปรึกษา, ปรึกษา, การพยาบาลจิตเวช, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 00000072

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต