เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเลิดสิน

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา ศิริจีระชัย

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเลิดสิน

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2543, หน้า 168-181.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยจำแนกตามอายุ ประสบการณ์ในตำแหน่ง ประสบการณ์ด้านการอบรม เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล และการนิเทศงานการพยาบาลในด้านการวางแผนการนิเทศงาน การดำเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการดำเนินการนิเทศอยู่ในระดับมาก หัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีอายุมาก และประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการนิเทศงาน การดำเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศมีความแตกต่างกัน โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะมีพฤติกรรมการนิเทศงานในทุกด้านสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ และหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล และ การนิเทศงานการพยาบาล มีการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการนิเทศงาน การดำเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศมากกว่าห้วหน้าหอผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการอบรม สำหรับปัญหาการนิทเศงานการพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า ปัญหาด้านการวางแผนการนิเทศงาน อันดับแรก ได้แก่ การจัดให้มีแผนและวิธีปฏิบัติการนิเทศไว้ล่วงหน้า ปัญหาด้านการดำเนินการนิเทศ อันดับแรก ได้แก่ สัดส่วนเจ้าหน้าที่กับจำนวนผู้ป่วย และปริมาณงานบริการการพยาบาล ส่วนปัญหาด้านการประเมินผลการนิเทศ อันดับแรก ได้แก่ การกำหนดเกณฑ์ และแบบประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาล, การบริหารการพยาบาล, พยาบาล, หัวหน้าหอผู้ป่่วย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน

Code: 0000000105

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ