เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาล ของผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด ระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ วงษ์ปา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาล ของผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด ระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2543, หน้า 76-83.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความต้องการปริมาณเวลาการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงของผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด ระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จำแนกตามประเภทของผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมง และในแต่ละช่วงการปฏิบัติงาน และศึกษาปริมาณเวลาการปฏิบัติการพยาบาลโดยอ้อมของบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละระดับปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในระยะถอนพิษยา จำนวน 330 คน และบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยระยะถอนพิษยา จำนวน 138 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ป่วยประเภทที่ 1 คือผู้ป่วยที่สามารถดูแลตนเองได้ ผู้ป่วยประเถทที่ 2 คือ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในระดับต่ำ ผู้ป่วยประเภทที่ 3 คือ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระดับปานกลาง และผู้ป่วยประเภทที่ 4 คือ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในขั้นวิกฤติ ทำการสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ที่บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติต่อผู้ป่วยแต่ละรายตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 3 เวร คือ เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก พบว่าผู้ป่วยประเภทที่ 1 มีความต้องการการปริมาณเวลาการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง ใน 24 ชั่งโมง เฉลี่ย 232.36 นาที (3.87 ชั่วโมง) ผู้ป่วยประเภทที่ 2 มีความต้องการ 249.76 นาที ( 4.16 ชั่วโมง) ผู้ป่วยประเภทที่ 3 มีความต้องการ 253.79 นาที (4.23 ชั่วโมง) และผู้ป่วยประเภทที่ 4 มีความต้องการปริมาณเวลาการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงเฉลี่ย 270.38 นาที (4.51 ชั่วโมง) ผู้ป่วยทุกประเภทมีต้องการปริมาณเวลาการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงในเวรเช้ามากที่สุด รองลงมาเป็นเวรบ่าย และเวรดึก น้อยที่สุด บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับปฏิบัติการ บุคลากรทางกพยาบาลโดยอ้อมในเวรเช้ามากที่สุด รองลงมาเป็นเวรบ่าย และในเวรดึกน้อยที่สุด พยาบาลวิชาชีพใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและโดยอ้อมมากที่สุด พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้
read website married and want to cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated

Keywords: สารเสพติด, การปฏิบัติการพยาบาล, บุคลากรทางการพยาบาล, ผู้ป่วยติดสารเสพติด, ยาเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์

Code: 0000000106

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ