เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

 

ผู้วิจัย/Authors: จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 22 ฉบับที่ 1, มกราคม 2540, หน้า 12-18.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาทัศนคติของญาติที่มีต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ญาติมีต่อผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ป่วยซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีภาวะอัมพาตครึ่งซีก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประสาทสงขลา จำนวน 170 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบวัดทัศนคติ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามมาตรวัดทัศนคติของลิเคิร์ท (Likert's scale) ได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิและหาค่าควาเมชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ผลการศึกษาพบว่า ญาติผู้ป่วยมีทัศนคติต่อผู้ป่วยในระดับปานกลาง และพบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและสภานภาพสมรสกับทัศนคติทางบวกต่อผู้ป่วยมากกว่าญาติที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และญาติที่มีสถานภาพโสด โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติของญาติผู้ป่วยที่โสดและไม่โสด พบว่า ญาติผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมากกว่า 40 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ ปัจจัยด้านเพศ รายได้ และความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
website read here how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated

Keywords: ทัศนคติ, โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะอัมพาตครึ่งซีก, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทสงขลา

Code: 0000000110

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ