เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ: ศึกษากรณีคลินิกสูงอายุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.

 

ผู้วิจัย/Authors: กิ่งแก้ว เก็บเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ: ศึกษากรณีคลินิกสูงอายุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 23 ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2541, หน้า 385-391.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุที่มารับบริการในคลินิกสูงอายุ และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุที่มารับบริการในคลินิกตามข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภษณ์สตรีผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมาใช้บริการคลินิกในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2539 จำนวน 169 คน ใช้โปรแกรม SPSS ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุที่มารับบริการในคลินิกสูงอายุมีความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านของความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานที่อยู่อาศัย รายได้ของครอบครัวต่อเดิอน ความเพียงพอของรายได้ การทราบว่าคลินิกผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย ถ้าพิจารณาแยกในแต่ละด้านของคุณภาพชีวิตพบว่าด้านความพึงพอใจในชีวิตมีความแตกต่างกันในเรื่องรายได้ของ ครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้การทราบว่ามีคลินิกผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกายมีความแตกต่างกันในเรื่องสถานที่อยู่อาศัยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างกันในเรื่องสถานที่อยู่อาศัย รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และการออกำลังกายที่ระดับนัยสำคัญ 0.05.
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
cheats read infidelity in marriage
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: คุณภาพชีวิต, สตรีสูงอายุ, ความพึงพอใจในชีวิต, อัตมโนทัศน์, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

Code: 0000000111

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ