เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวณีย์ เข็มพุดซา

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 87

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการชุมชน ในชุมชนที่มีรายได้น้อย เขตเทศบาลนครราชสีมา จำนวน 22 ชุมชน รวมประชากรที่ศึกษา 218 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามผลการศึกษา พบว่า 1. ด้านความรู้ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้เดกี่ยวกับสุขภาพจิตในระดับสูง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติงานชุมชน กับระดับความรู้ พบว่า ระยะเวลา การเป็นคณะกรรมการชุมชน และการอบรมสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 2. ด้านความคิดเห็น คณะกรรมการชุมชนมีความคิเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตในด้านบวก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติงานชุมชน กับระดับ ความคิดเห็น พบว่า ระยะเวลา การเป็นคณะกรรมการชุมชนการเป็นอาสาสมัคร และการอบรมสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 3. ด้านการปฏิบัติ คณะกรรมการชุมชนมี การปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพจิตในระดับต่ำ ความสัมพันธ์หว่างปัจจัยการปฏิบัติงานชุมชนกับระดับการปฏิบัติ พบว่า การเป็นอาสาสมัคร มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
why most women cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how to cheat on my husband site my wife cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
cheats read infidelity in marriage
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ชุมชน, สุขภาพจิต, บริการ, บริการสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000015

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต