เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาต่อครอบครัวและชุมชนของแรงงานไทยภายหลังกลับจากทำงานใน ต่างประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาต่อครอบครัวและชุมชนของแรงงานไทยภายหลังกลับจากทำงานใน ต่างประเทศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2534, หน้า 411-421.

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยครั้งนี้ ต้องการศึกษาว่าการทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่ไปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของครอบครัวและชุมชนอย่างไรบ้าง โดยทำการศกึษาในหมู่บ้าน 2 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีแรงงานชายมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลังคาเรือนในหมู่บ้านเคยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ และส่วนใหญ่ 71.6๔ เดินทางกลับมาแล้ว พบว่าร้อยละ 90 ของแรงงานรู้สึกพอใจกับการที่ได้ทำงานต่างประเทศ ร้อยละ 85.6 ของแรงงานมีฐานะดีขึ้น ร้อยละ 91 ยังคงประกอบอาชีพเดิมคือ ทำนา, ร้อยละ 49.6 ของรายจ่ายทั้งหมดใช้เพื่อการสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รองลงไปคือ การลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 31.9, และซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 18.5%, มีเงินเหลือเก็บภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเฉลี่ยรายละ 58,740 บาท, ร้อยละ 65 ต้องการกลับไปทำงานอีก พบว่า มีภรรยาที่นอกใจสามีร้อยละ 10.8 มากกว่าครึ่งหนึ่งของสามีไม่ทราบความจริง พบที่หย่าร้างกันเพราะสาเหตุนี้ 6 ราย ร้อยละ 5.5 ของแรงงานที่มีครอบครัวมีบุตรซึ่งอยุ่ในวัยรุ่นติดสารเสพติด ประเภทกัญชา, กาว, ทินเนอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเสพในช่วงผู้ปกครองอยู่ต่างประเทศการเล่นการพนันมีพบเห็นมากกว่าเดิม ความร่วมมือในการทำงานเพื่อส่วนรวมพบน้อยลง แต่มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองและกล้าแสดงออกมากขึ้น
link unfaithful husband why women cheat on husbands
abortion personal stories site suction abortion
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
why do husband cheat site when married men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
lesbian sex stories click sex stories sites
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: แรงงานไทย, ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, สังคมจิตวิทยา, ครอบครัว, ชุมชน, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

Code: 000000097

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ