เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: สุมิตรา โพธิ์ปาน

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 169.

รายละเอียด / Details:

บทนำและวัตถุประสงค์ การส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนาขุมพลังแห่งชีวิต ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของทุกคนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเป็นฐานสำคัญในการบริการสุขภาพ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม รวมถึงเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธรณสุข โดยผลการวิจัยที่ได้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป วิธีการศกึษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาจากกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธรณสุข ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 530 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลดดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน One-way ANOVA และ Scheffe Test ผลการศึกษา ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธาณสุข อยู่ในระดับมาก โดยความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงาน แต่ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และพบว่ามีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน แต่ทัศนคติและการปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 วิจารณ์และสรุป การส่งเสริมสุขภาพ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขต้องตระหนักถึงและให้ความสำคัญ มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการพัฒนาด้านความรู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ
click here catch a cheater what is infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: พยาบาลวิชาชีพ, ทัศนคติ, การส่งเสริมสุขภาพ, ความรู้และทัศนคติ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

Code: 000000067

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546