เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทบาทและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของบุตรสาวในการดูแลบิดา มารดาสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมอีสาน: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: รติอร พรกุณา

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของบุตรสาวในการดูแลบิดา มารดาสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมอีสาน: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 168.

รายละเอียด / Details:

บทนำและวัตถุประสงค์ การเข้าสู่วัยสูงอายุ ทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่มีผลทำให้ความสามารถในการดูแตนเองของผูสูงอายุที่เจ็บป่วยลดน้อยลง ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมอีสาน ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยคือ บุตรสาวผู้อาศัยอยู่ร่วมกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งการเข้ามาให้การดูแลบิดา มารดา สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังนั้น บุตรสาวที่ดุแลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต มีการให้การดูแลแก่บิดา มารดา ที่เจ็บป่วยแตกต่างกันออกไป การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ และบทบาทการให้การดูแลของบุตรสาวแก่บิดา มารดา สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในสังคมภาคอีสานของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) คือบุตรสาวผู้ให้การดูแลหลักแก่บิดา มารดา ผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน หรืออยู่บ้านใกล้เคียงกัน เป็นผู้ให้การดูแลมานานอย่างน้อย 2 เดือน โดยบุตรสาว และบิดา มารดา สูงอายุที่เจ็บป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน โดยที่มีวิถีชีวิตอยู่ในจังหวัดขอนแก่น อย่างน้อย 2 ปี การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักวิธีการของ โคโลซ์ซี่ (Colaizzi, 1987) โดยจัดเก็บข้อมูลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การที่บุตรสาวให้การดูแลบิดา มารดา สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของความคิดและวิถีชีวิตของบุตรสาวที่ให้การดูแล คือ ในระยะแรกของการเข้าสู่บทบาท ผู้ดูแล บุตรสาวจะรับรู้ว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น และ ตระหนักว่าจะต้องมีผู้ให้แการดูแล โดยบุตรสาวจะยอมรับการเข้ามาเป็นผู้ดูแล โดยเกิดจากความสมัครใจ ที่เกิดจากความรัก ความผูกพัน และจากภาวะจำยอม โดยการให้การดุแล จะเป็นการดูแลโดยการเป็นผู้จัดการในครอบครัว ควบคู่กับการเป็นผู้ดูแลสุขภาพ กาย ใจ และจิตวิญญาณของบิดา มารดา ซึ่งการเข้าเป็นผู้ดูแลจะทำให้เกิดผลกระทบติดตามมาต่อบุตรสาวผู้ดูแล คือ ผลกระทบต่อร่างกาย ต่อสุขภาพที่ทรุดโทรม ด้านจิตใจ คือ การเกิดความเครียด และด้านสังคม การแยกตัวจากสังคมมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้ดูแล คือการหยุด หรือลาออกจากงาน เพื่อมาให้การดูแล ซึ่งจะทำให้มีทัศนคติต่อความเจ็บป่วย และการต้องเป็นผู้ดูแลว่าเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย และไร้จุดจบ แต่ในท้ายที่สุด เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้กับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา บุตรสาวผู้ดูแลจะปรับความคิด ทัศนคติต่อการเป็นผู้ดูแล โดยการใช้ความเชื่อทางศาสนา บรรทัดฐานของสังคมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และความผูกพันโดยสายเลือด โดยให้ความหมายของการดูแลว่าเป็นการทำความดี และเป็นภาวระกิจที่บุตรสาว ควรกระทำ เพื่อให้บุตรสาวผู้ดูแลมีความสุข ความสมดุลในการดำเนินชีวิต วิจารณ์และสรุป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุตรสาวที่ดูแลบิดา มารดา สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เป็นคนอีสาน จำนวน 10 ราย การนำผลการวิจัยไปศึกษาอ้างอิงนั้น ไม่สามารถที่จะอธิบายได้กว้างขวางในทุกบริบทสังคม การนำผลการวิจัยไปศึกษาอ้างอิงนั้น ทำได้ในบริบทที่ใกล้เคียงบริบทของสังคมวัฒนธรรมอีสานเท่านั้น
why men have affairs go redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
meet to cheat femchoice.org why women cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories

Keywords: การรับรู้ทางวัฒนาธรรม, ผู้สูงอายุ, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Code: 000000066

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546