เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญความไม่แน่นอนในเด็กวัยรุ่นโรคเอส แอล อี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญความไม่แน่นอนในเด็กวัยรุ่นโรคเอส แอล อี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 194.

รายละเอียด / Details:

เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาลักษณะระดับความไม่แน่นอนและพฤติกรรม ความเผชิญไม่แน่นอนในเด็กวัยรุ่นโรคเอส แอล อี โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชล ประชากร คือเด็กวัยรุ่นโรคเอส แอล อี ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมาหราช นครราชสีมา เลือกแบบเจาะจง จำนวน 72 และใช้การสุ่มอย่างมีระบบบเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 12 คน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2544 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภษณ์ความไม่แน่นอน แบบสัมภษณ์แย่างมีโครงสร้างเพื่อศึกษาลักษณะความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และแนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการแจกจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและการจำแนกชนิดของข้อมูล ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ลักษณะความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 6 ลักษณะ คือ ความไม่แน่นอนในอาการของโรค การหายของโรค การกำเริบของการรักษาโรค ความรู้เรื่องโรคและอนาคตอขงตนเอง มีระดับคะแนนความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง (X=69.57, SD=9.27) มีการปรับพฤติกรรมการเผชิญความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย คือ การดูแลตนเองในระยะสงบของโรค เมื่อมีการกำเริบของโรค การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และพฤติกรรมการจัดการให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง สรุปวิจารณื ควรมีการให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวแก่เด็กวัยรุ่นโรคเอส แอล อี รวมทั้งการจัดกิจกรรมการพยาบาลให้สอดคล้องเหมาะสมตามวุฒิภาวะ อายุ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของระดับความไม่แน่นอนและพฤติกรรมการเผชิญความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเจ็บป่วยด้วยโรคเอส แอล อี
click here read here what is infidelity
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: ความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย, พฤติกรรมการเผชิญความไม่แน่นอน, วัยรุ่น, โรคเอสแอลอี, การพยาบาลจิตเวช, พฤติกรรม, กิจกรรมการพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

Code: 000000065

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546