เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: อุบลรัตน์ ดีพร้อม

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 193.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์ เพื่อสึกษาผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด โดยใช้กรอบแนวคิดความวิตกกังวลของ Spielberger ร่วมกับทฤษฎีการสร้างจินตภาพของ Horowiz กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และ ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลศูนญ์ขอนแก่น จำนวน 24 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการสร้างจินตภาพ กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการสร้างจิตภาพ เครื่องมือการสร้างจินตภาพ คือ เทปการสร้างจินตภาพมีความยาว 16 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการเก้บรวบรวมข้อมูลมี 3 ส่วน 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามภาวะสุขภาพทั่วไป 3) แบบวัดความวิตกกังวลของ Spielberger ทั้งแบบวัดความวิตกกังวลแฝงและความวิตกกังวลขณะเผชิญ (The state trait anxiety inventory form: X-1, X-II) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนความวิตกกังวลแฝงและเผชิญระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ independent t-test วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังของแต่ละบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ paired t-test ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลแฝงทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผู้ป่วยที่สร้างจินตภาพก่อนผ่าตัดมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดต่ำกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการสร้างจินตภาพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ข้อมูลเชิงบรรยายหลังฟังเทปการสร้างจินตภาพพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีและสบายใจ วิจารณ์และสรุป การศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัดที่ได้รับการสร้างจิตภาพสามารถลดความวิตกกังวลได้มากกว่าผู้ป่วย ที่ไม่ได้รับการสร้างจินตภาพ เนื่องจากเป็นการเบี่ยงเบนจากความคิดวิตกกังวล ไปยังสถานที่ที่พึงพอใจตามเทปแนะนำการสร้างจินตภาพ อีกทั้งเมื่อสร้างภาพได้ชัดเจน จิตใจจดจ่ออยู่กับภาพนั้น ร่งกายเกิดการผ่อนคลาย จึงควรมีการนำเทคนิคการสร้างจินตภาพไปใช้เพื่อลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดมะเร็งเต้านม
website link wife cheaters
read website married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความวิตกกังวล, การสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด, วิตกกังวล, ความวิตกกังวล, การพยาบาลผู้ป่วยวิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์

Code: 000000064

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546