เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเหนื่อยหน่ายและความตั้งใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรีย์พร กุมภคาม

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเหนื่อยหน่ายและความตั้งใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 162.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และระดับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล 2) ความสัมพันธืระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายกับความตั้งใจลาออกของพยาบาล 4) อำนาจการพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเหนื่อยหน่าย กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาล จำนวน 221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก้บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทำงาน แบบวัดความเหนื่อยหน่าย และแบบสอบถามความตั้งใจลาออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Window ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test. ANOVA ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) พยาบาลส่วนใหญ่มีแรงจูงใจฝ่สัมฤทธิ์ระดับปานกลาง 2) พยาบาลส่วนใหญ่มีความเหนื่อยหน่ายด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความรู้สึกลดความเป็นบุคคล และการลดความสำเร็จส่วนบุคคลอยู่ในระดับต่ำ 3) อายุและระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่าย 4) พยาบาลที่มีตำแหน่งและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความเหนื่อยหน่ายแตกต่างกันในด้านความอ่อนล้าในอารมณ์และความรู้สึกลดความเป็นบุคคล 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่าย 6) สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่าย จำนวนชั่วโมงการทำงาน การทำงานกะ และการรับรู้ประสิทธิภาพของระบบการบริหารมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่าย เฉพาะด้านความรู้สึกอ่อนล้าในอารมณ์แลความรู้สึกลดความเป็นบุคคล 7) ความเหนื่อยหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจลาออก 8) อายุ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทำงานกะ ความเหนื่อยหน่ายด้านความรู้สึกอ่อนล้าในอารมณ์ และความเหนื่อยหน่ายด้านการลดความสำเร็จส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกได้อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติโดยมีสัมประสิทธิ์การกำหนดร้อยละ 41.0
My wife cheated on me click here all wives cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters go open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
most women cheat cheat husband married men cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: ความเหนื่อยหนาย, แรงจูงใจ, พยาบาล, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์

Code: 000000063

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546