เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลการดำเนินงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544. (The Evaluation on Telephone Counselling for year 1997-2001)

 

ผู้วิจัย/Authors: องุ่น พยุงธรรม

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลการดำเนินงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544. (The Evaluation on Telephone Counselling for year 1997-2001)

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 135.

รายละเอียด / Details:

กรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและสะดวกรวดเร็ว โรงพยาบาลศรีธัญญาจึงได้ดำเนินการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีบุคลากรทีมสหวิชาชีพหมุนเวียนทำหน้าที่ผู้ให้การปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง มีผู้รับบริการเฉลี่ยเดือนละ 735 คนลักษณะปัญหาที่มาปรึกษามีหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการและวางแผนบริการได้เหมาะสม กลุ่มงานการพยาบาลจึงสำรวจการให้การปรึกษาโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2540-2544 เพื่อประเมินผลการบริการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการ 2) ศึกษาแนวโน้มของการรับบริการ วิธีการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและกราฟ ผลการศึกษา พบว่าปัญหาที่ผู้โทรศัพท์มาขอรับบริการปรึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 15.27 ปัญหาการปรับตัวในสังคม/ความรัก ร้อยละ 14.75 ปัญการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 13.67 Silent call ร้อยละ 8.18 และปัญหาทางเพศร้อยละ 7.20 ส่วนที่เหลือเป็นปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเสรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพจิต บริการของโรงพยาบาล เป็นต้น ส่วนแนวโน้มของการรับบริการปรึกษา พบว่ามีลักษณะค่อนข้างคงที่ ยกเว้นในปี พ.ศ. 2541 และ 2542 มีผู้รับบริการมากกว่าปีอื่น เฉลี่ย 8978 ราย/ปี ส่วนปีอื่นเฉลี่ย 7542 ราย/ปี สาเหตุเนื่องจากในปี 2541 และ 2542 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ จึงทำให้ประชาชนมีปัญหาโทรศัทพ์มาปรึกษามากกว่าปีอื่น สรุปข้อเสนอแนะ จากผลการดำเนินงานปัญหาที่พบมากที่สุดในทุกปี คือ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การเตรียมผู้ที่จะทำหน้าที่ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ให้มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องการให้การปรึกษาครอบครัว และปัญหาการปรับตัวเพื่อให้การปรึกษาเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผลการสึกษาชี้ให้เห็นว่าหากช่วงเวลาใด มีเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสสารในครั้งนี้ พบว่าการบันทึกลักษณะปัญหา การจัดหมวดหมู่ของปัญหายังขาดความชัดเจน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบันทึก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
click here read here what is infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
cheaters click here read
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters infidelity open
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์, บริการสุขภาพจิต, การพยาบาลจิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต, telephone counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000062

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546